DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

Ako vytvoriť Docker server pre aplikácie v kontajneroch v Azure (krok za krokom)

 V predošlom blogposte "krok za krokom" som popísal postup, ako v Azure vytvoriť Linux server s MySQL . V tomto návode síce naďalej zostanem vo svete Linuxu, ale posuniem sa do populárneho trendu kontajnerizácie pomocou technológie Docker . Kontajnery sú vyhradené prostredia pre beh aplikácií/služieb, ktoré sú v rámci jedného hostiteľa (servera) izolované, ale zdieľajú OS kernel a tam, kde je to vhodné, aj programy a knižnice (bins,libs). Pri vhodných aplikáciach je výsledkom použitia kontajnerov rýchlejšie nasadenie, nižšie nároky, ľahšia migrácia, rýchlejší štart.

Docker dnes podporuje hostiteľské servery na Linuxe, ale spolu s Microsoftom pracuje Docker open source komunita aj na podpore pripravovaného Nano servera založeného na Windows. V nasledujúcom návode nájdete kroky ako v Azure oživiť Docker hostiteľa na Linuxe, ako v ňom vytvoriť kontajner s aplikáciou a ako takýto kontajner vystaviť pre použitie cez internet.

1. Prihláste sa na "preview" portál správy Azure služieb https://portal.azure.com  Microsoft Account-om (LiveID), ktorý ste použili pri aktivácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSpark-u, alebo ho používate v Azure Trial, prípadne v zakúpenej Azure subskripcii.

2. Na hlavnej obrazovke správy vašej Azure subskripcie vyberte vľavo hore menu „New“.

3. Z zobrazeného submenu vyberte Marketplace a do položky na vyhľadávanie v ponuke marketplace napíšte "Docker on Ubuntu Server".

4. Kliknite na vzorový image od Canonical + MS Open Tech.

5. Na informačnej a licenčnej stránke potvrďte Create.

6. Zadajte názov servera  (hostname), prihlasovacie meno administrátora servera (username), pre jednoduchosť nastavenia prihlasovania môžete nechať typ autentifikácie Password a do položky pre heslo (Password) zadajte heslo administrátora servera. Pre odskúšanie Docker hostiteľa môžete ponechať Pricing Tier (čiže veľkosť servera) na A1 (t.j. 1 vCPU, 1,75GB RAM). Zmeňte predvolené dátové centrum (položka Location) tak, aby bolo najbližie k väčšine používateľov aplikácií, ktoré v Docker kontajneroch rozbeháte. Nakoniec potvrďte Create.

 

Poznámka: Pre kontajnery, ktoré CPU zaťažia viac, zvoľte sizing v položke Pricing Tier zo sady D.


7. Spustí sa proces vytvorenia virtuálneho servera na Linuxe s predinštalovaným rozšírením Docker. Počkajte niekoľko minút.

Poznámka: Ak ste nechali pri tvorbe servera "zaškrtnutú" položku "Pin to Startboard", vytvorí sa na hlavnej stránke Azure portálu dlaždica smerujúca na nový server. 

8. Po ukončení provisioningu Docker servera sa zobrazí detailný panel, v ktorom môžete vytvorený server podľa potreby ďalej konfigurovať.

9. Potvrďte v hornom menu Settings, potom Endpoints a opíšte si verejný port pre SSH.

10. Pre správu Docker-a a jeho kontajnerov sa vzdialene pripojte na vytvorený server. Z Windows klienta som použil PUTTY http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html , pričom do položky "Host name (or IP address)" som zadal Cloud Service DNS Name, ktoré sa automaticky pridelilo serveru tak, že sa k názvu servera zadaného v bode 6 pridala doména "cloudapp.net" (,v mojom príklade je Cloud Service DNS Name mojdocker-ubuntu.cloudapp.net) a do položky Port som zadal verejný port pre SSH opísaný v bode 9.

11. Prihláste sa pod administrátorským prihlasovacím účtom s heslom, ktoré ste zadali pri vytváraní servera v bode 6.

12. Dotiahnite aktualizácie vzorového image príkazom:

   sudo apt-get update

13. Preverte, že vzorový image neobsahuje žiadne aplikačné balíčky pre Docker kontajnery príkazom:

   sudo docker images

14. Ako príklad nasadenia aplikácie do Docker kontajnera použijem populárny webserver nginx. Nginx balíček pre Docker je (ako množstvo ďalšieho softvéru) katalogizovaný v Docker Hub-e. Spustite nasledujúci príkaz, ktorým stiahnete nginx cez Docker hub, nainštalujete ho do nového kontajnera s názvom machinenginx a pridelíte mu v hostiteľskom prostredí vášho Docker servera náhodný port (prepínač -P):

    docker run --name machinenginx -P -d nginx

   Poznámka: Prepínač -d zabezpečí, že sa kontajner pre nginx nielen naštartuje, ale bude naďalej bežať na pozadí.

15. Bežiacim kontajnerom v rámci hostiteľského Docker servera sa prideľujú porty na komunikáciu s okolitým svetom. Potvrďte nasledujúci príkaz, ktorý vypíše, aké porty sú pridelené bežiacim kontajerom, a teda aký port bol pridelený kontajneru webového servera nginx v rámci Docker hostiteľa:
   
    docker ps

   Poznámka: Výstup príkazu ukazuje, že nginx čaká na porte 80 a kontajner čaká na porte 32769, a teda požiadavky ktoré prídu kontajneru machinenginx na port 32769 sú presmerované na port 80 pre proces nginx.

16. Ak by sme do Docker hostiteľa nainštalovali browser, v ktorom by sme chceli otvoriť web cez http na porte 32769, zobrazila by sa úvodná stránka webservera nginx. Našim cieľom je ale ukázať kontajner s nginx-om svetu, nielen procesom na Docker hostiteľovi.
Keďže Azure stavia na bezpečnosti, musíte explicitne určiť, že chcete, aby sa port 32769 zviditeľnil do internetu. Musíte teda pre Docker hostiteľa otvoriť tzv. endpoint, v ktorom nastavíte pre vnútorný port 32769 jeho verejný párový port. Keďže chcete vystaviť aplikáciu webservera, dáva logiku nastaviť verejný port s hodnotou 80. Prejdite na Azure portále opäť na detail servera mojdocker-ubuntu a cez horné menu Settings otvorte stránku Endpoints.

17. Potvrďte Add v hornom menu.

18. Zadajte názov endpointu, protokol ponechajte TCP, verejný port (Public port) nastavte na klasický http port 80, vnútorný port (Private port) nastavte na port kontajnera, čiže v našom príklade na 32769. Nakoniec potrvrďte tlačidlo OK.

19. Po chvíli sa endpoint vytvorí a tak skúste skontrolovať výsledok vytvorenia Docker hostiteľa s jedným kontajnerom obsahujúcim webserver nginx. Stačí otvoriť browser a zadať do neho URL mojdocker-ubuntu.cloudapp.net.

20. Hotovo!

 

Miro

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Microsoft Azure pre členov BizSpark , Microsoft  Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Microsoft Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Microsoft Azure Trial.

 

Nová e-kniha zdarma : Webové aplikácie na Azure pre vývojárov

Komu je e-kniha určená?
Webovým vývojárom, pre ktorých je hostovanie a tvorba webových aplikácií pre Azure niečím novým.
Ak už vyvíjate pre Azure Web Apps, nájdete v knihe dosť informácií o nových rozšíreniach a nástrojoch pre hostovanie webov v Azure.

Obsah e-knihy (písanej v angličtine):
- Azure Web Apps - úvod do Azure Resource Groups a App Service Plans s doporučeniami na ukladanie nastavení aplikácií, "connection strings", naviazaním na nasadenia cez Visual Studio Online, pohľad na Role Based Access Control (RBAC)
- Azure WebJobs - tvorba a nasadenie procesných úloh, použitie WebJobs SDK a WebJobs Dashboard
- Škálovanie Azure Web Apps - konfigurovanie autoscale pre dynamické škálovanie podľa metrík a časového plánu, použitie služby Azure Traffic Manager pre globálne škálovanie
- Monitorovanie a diagnostika - zabudované "logovanie" do Azure platformy, konfigurácia diagnostiky, vzdialené ladenie, monitorovanie do úrovne konkrétneho zdroja, použitie Application Insights na komplexný pohľad na monitoring a diagnostiku

E-knihu nájdete na adrese http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2015/06/09/free-ebook-microsoft-azure-essentials-azure-web-apps-for-developers.aspx

Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Microsoft Azure pre členov BizSpark , Microsoft  Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Microsoft Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Microsoft Azure Trial.

 

Ako oživiť mySQL databázu na Linuxe v Azure (krok za krokom)

V jednom z predošlých blogpostov som sa venoval vytvoreniu Windows aplikačného servera v Azure, v tomto článku poteším Linuxových kolegov podrobným návodom na oživenie a sprístupnenie mySQL servera na Ubuntu v datacentre Azure. Dal som si za úlohu popísať hlavne Azure vrstvu, pretože s detailnou konfiguráciou Linuxu a mySQL, ktorá je identická (v Azure alebo mimo neho), si ich priaznivci hravo poradia a nájdu k nim na internete množstvo zdrojov.

Čo bude výsledkom tohto postupu?
- vytvorenie virtuálneho servera s Ubuntu Server 14.04 LTS v Azure
- nainštalovanie mySQL
- sprístupnenie napojenia na mySQL pre externé aplikácie mimo lokálnej Azure siete


1. Prihláste sa na portál správy Azure služieb https://manage.windowsazure.com  Microsoft Account-om (LiveID), ktorý ste použili pri aktivácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSpark-u, alebo ho používate v Azure Trial, prípadne v zakúpenej Azure subskripcii.

2. Na hlavnej obrazovke správy vašej Azure subskripcie vyberte vľavo dolu menu „New“.

  

3. Z ponukového stromu vyberte vytvorenie Virtual Machine z galérie predpripravených konfigurácii.

4. Cieľom je vytvoriť virtuálny server s Ubuntu, preto potvrďte v ľavom menu galérie "UBUNTU" a vzápätí vyberte „imidž“ z galérie (napr. Long Term Support Ubuntu 14.04.) a potvrďte šípku na ďaľšiu špecifikáciu nastavení servera.

5. Do položky „Virtual Machine Name“ zapíšte názov servera (t.j. jeho hostname), a ak vytvárate samostatný server, ktorý nebude pracovať v „balancovanej“ farme, zvoľte „tier“ úroveň „Basic“. V ponuke „Size“ vyberte veľkosť virtuálu (,od ktorého sa odvíja aj cenová sadzba ). Pri databázovom servri s menšou databázou by mohol stačiť A2  - 2 jadrá, 3,5GB RAM. Do položky „New user name“ zapíšte meno administrátorského účtu (, ktoré sa pri štartovaní servera pridá do SUDO zoznamu). Pre prihlasovanie do servera budete môcť použiť SSH kľúč (certifikát X.509) alebo heslo. Pre jednoduchosť nepoužijem certifikát (čiže nevyberiem "checkbox" "Upload Compatible SSH Key"), ale "zaškrtnem" položku "Provide a password" a do zobrazených polí zapíšem heslo. Pre pokračovanie konfigurácie pokračujte opäť šípkou vpravo dolu.

 

Poznámka: Najpoužívanejšie sizingy sú v sadách A (1,6 GHz vCore a štandardné disky do 500 IOPS) , D (2,1 GHz vCore, "swap/temporary" disk SSD, ostatné disky štandardné do 500 IOPS) a DS (čo je vlastne sada D ale so všetkými diskami SSD v tzv. Premium Storage). Veľkosť „size“ budete môcť zmeniť po naštartovaní servera cez portál na správu. Ak pri vytvorení server zvolíte sadu A, budete sa s veľkou pravdepodobnosťou môcť pohybovať iba v veľkostiach sady A. Ak pri vytvorení zvolíte sadu D, budete si môcť vyberať pri zmenách veľkosti z sady D aj A. Ak pri vytvorení zvolíte sadu DS, budete mať ponuku sizingu vždy iba v rámci DS série. Takéto rozčlenenie je dané štruktúrou dátového centra.

6. V položke „Region/Affinity group/Virtual Network“ vyberte konkrétne dátové centrum Azure, pre EÚ „West Europe“ alebo „North Europe“ a pokračujte šípkou vpravo dolu.

 

Poznámka: Váš server dostane "menný" obal, tzv. „Cloud Service“, ktorý ma jedinečné DNS meno pre internet (Cloud Service DNS Name). V jednej „Cloud Service“ môžete mať viac serverov a virtuálnu sieť. Napriek tomu, že máte pridelené DNS meno, bez explicitného povolenia sieťových portov na konkrétnych serveroch sú vaše servery pre internet neviditeľné a sú chránené firewallom. Položka „Storage Account“ je účet (adresa) úložiska Azure, kam sa uložia „vhd“ disky vytváraného servera.

7. V poslednom konfiguračnom okne akceptujte doporučené rozšírenie VM Agent a ak budete chcieť na správu použiť Chef, zaškrtnite jeho pridanie do konfigurácie.


8. Spustí sa proces vytvorenia virtuálneho servera podľa vašich požiadaviek. Počkajte niekoľko minút.

9. Pripravený server zmení stav na „Running".

10. Pre nainštalovanie mySQL do Linux servera sa vzdialene pripojte do jeho prostredia. Z Windows klienta som použil PUTTY , pričom do položky "Host name (or IP address)" som vpísal Cloud Service DNS Name, ktoré ste zadali v bode 6. alebo ho nájdete po vytvorení virtuálu v zozname Virtual Machines v stĺpci DNS name.


11. Prihláste sa pod prihlasovacím účtom s heslom, ktoré ste zadali pri vytváraní servera v bode 5.

12. Dotiahnite aktualizácie vzorového image UBUNTU príkazom:

   sudo apt-get update

13. Nainštalujte mySQL server príkazom:

   sudo apt-get install mysql-server

   , pričom počas inštalácie zadajte Y pre súhlas s alokovaním priestoru na disku servera a zadajte heslo "root" používateľa mySQL servera.

14. Ak budú na servri aj aplikácie, ktoré sa budú v rámci neho správať ako klienti databázy, nainštalujte aj klientské knižnice príkazom:

   sudo apt-get install mysql-client

15. Preverte, či mySQL server beží, príkazom:

   sudo service mysql status

16. Prejdite do shellu mySQL, pričom na výzvu zadajte heslo "root" používateľa mySQL zadané v bode 13:

   mysql --user root --password

17. V režime "mysql>" zobrazte zoznam databáz, ktoré sú v správe mySQL servera hneď po jeho inštalácii:

   show databases;

18. Predošlé kroky si môžu mySQL administrátori doplniť o ďalšie príkazy, aby si databázový server nastavili podľa vlastných potrieb. Ukončite "mysql>" režim príkazom exit.

19. Linux server s mySQL beží, môžete ho ihneď použiť z iných serverov, ktoré sú v tej istej uzavretej Azure sieti (viď blogpost o vytvorení Azure VNET ). Port, na ktorom mySQL čaká je štandardne 3306 localhost IP adresy 127.0.0.1. Môžete sa o tom presvedčiť príkazom:

sudo netstat -anltp|grep :3306

20. Ak budete chcieť volať mySQL server z aplikácií mimo Azure VNET, musíte mu otvoriť komunikačný port pod jeho internetovým DNS menom (popísaným v poznámke bodu 6), ktorý nebude samozrejme naviazaný na "localhost" IP adresu. Najjednoduchším spôsobom je "forwarding" lokálneho portu  127.0.0.1:3306 na port, ktorý bude použiteľný aj mimo "localhost-u". Nasledujúci príkaz na poslúži na to, aby požiadavky prichádzajúce zvonku servera na port 3307 boli presmerované na lokálny port 3306, na ktorom načúva mySQL server. (V príkaze použite pre jednoduchosť administračný prihlasovací účet a heslo na úrovni Linuxu so špecifikovaním mena servera, ktoré ste zadali pri vytváraní servera v bode 5):

 sudo ssh -fNg -L 3307:127.0.0.1:3306 azureuser@mojlinuxdb

 Na výzvu o povolenie pripojenia napíšte a potvrďte yes a vzápätí zadajte heslo administrátorského účtu.

21. Virtuálnemu serveru ste nastavili port 3307, z ktorého bude schopný smerovať požiadavky do mySQL servera, ale keďže Azure stavia na bezpečnosti, musíte explicitne určiť, že chcete, aby sa port 3307 zviditeľnil do internetu. Musíte teda pre virtuálny server otvoriť tzv. endpoint na porte 3307. Prejdite na Azure portál do stromu Virtual Machines a kliknite na linku s názvom vytvoreného servera.


22. Prejdite do záložky "Endpoints" a z dolného menu vyberte "Add".

23. Na prvej stránke tvorby endpoint-u nechajte vybraný "Standalone endpoint", pretože ho nebudete rozkladať na viac serverov.

24. V zozname "Name" predpripravených endpoint-ov vyberte MySQL a verejný (public) aj interný (private) porty nastavte na 3307, pretože ten sme si predpripravili ako "forwarding" port do mySQL. Potvrďte vytvorenie endpoint-u.


Poznámka: Konfigurácia endpoint-ov je založená na NAT adresácii, ktorá prekladá verejnú IP adresu internetového DNS mena a verejný port na vnútornú IP adresu servera v Azure sieti a na vnútorný port. Preto je na vás, či ponecháte "public" a "private" port rovnaký, alebo číslo "private" portu skryjete nastavením iného čísla ako má "public" port.

25. Hotovo, máte pripravený mySQL server na Ubuntu, ktorý môžete napojiť aj na aplikácie mimo Azure VNET, pretože v "connection string-och" bude dostupný ako "mojlinuxdb.cloudapp.net:3307".


Miro

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Microsoft Azure pre členov BizSpark , Microsoft  Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Microsoft Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Microsoft Azure Trial.

 

Zjednotenie Windows a Windows Phone Store - príprava na migráciu a nové pravidlá publikovania

S príchodom Windows 10 prichádza k spojeniu aplikačných obchodov Windows a Windows Phone Store. Toto zjednotenie prináša zmeny aj na strane developerského centra, ktoré sa taktiež zjednocuje. Ak ste vývojárom a vydavateľom store aplikácií, v tomto blogu: http://blogs.windows.com/buildingapps/2015/05/01/get-ready-for-the-unified-dev-center-dashboard-preview-and-upcoming-store-changes/ si môžete prečítať, ako sa pripraviť na migráciu vašich existujúcich aplikácií do nového storu, ktorá začína 8. júna. Migrácia bude síce automatická, no v blogu môžete nájsť popis aktivít, ktoré sa vývojárom pred migráciou odporúčajú vykonať. Nové pravidlá pre publikovanie aplikácií nájdete tu: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/dn764944.aspx

 

Marek.

Záloha dát z 64-bitových Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 do Azure

Prečo?
- aby ste sa vyhli infarktovým stavom, keď vám systém oznámi, že váš disk prestáva spoľahlivo ukladať a čítať
- aby ste mohli dobre zaspávať s istotou, že všetko, čo ste dnes urobili máte bezpečne, šifrovane odložené v dátovom centre
- aby ste zálohovali jednoduchšie (bez nutnosti pripajať externý zálohovací disk) a mali zálohy dostupné z každého miesta

Ako?
1. Vytvorte si Azure subskripciu (či už cez Azure benefit v MSDN, Azure benefit v BizSpark-u, cez 30dňový free trial, v OPEN od lokálneho predajcu, alebo rovno cez online objednávku).
2. Oživte si Azure Backup (alebo požiadajte o nastavenie vášho IT kolegu/kamaráta). Podrobný popis ako na to, nájdete v článku od Petra Belka na https://tipy-triky.sk/zalohovanie-windows-v-cloude-azure/#more-2690 .

Po aprílovej zmene účtovania služby Azure Backup sa cena za zálohu skladá z poplatku za inštanciu (napr. za váš notebook alebo server) a z poplatku za úložné miesto spotrebované zálohami. Služba Azure Backup nie je nejaký kopírovací nástroj, ale za jednoduchým rozhraním skrýva sofistikovaný proces v v datacentrách Azure, ktorý dokáže neustále držať konsolidovanú zálohu pripravenú na obnovu dát za hociktorý deň až do úrovne súboru. Aby vám množstvo dát v úložisku "nekyslo", a tak nezvyšovalo náklady, nastavte dobu uchovania záloh ("Retention range in days") na vyhovujúcu hodnotu. Ak tento parameter cez grafický nástroj Microsoft Azure Backup nastavíte na svojom PC napr. na 120 dní,  obsadený priestor úložiska bude samozrejme výrazne menší ako "120 dní * veľkosť zálohovaného disku", pretože služba Azure Backup pracuje s inkrementálnymi zálohami, a pritom vám ponúka bez problémov aj plnú obnovu k vybranému dňu, pretože ju vie konsolidovane pripraviť z plných a inkrementálnych záloh.
 Aby ste mali lepšiu predstavu o nákladoch na zálohu napr. 50 GB vašich dát podľa aprílového cenníka, 3,75 EUR je mesačný poplatok za inštanciu a 0,89 EUR je mesačný poplatok za úložisko. Istota, že neprídete o najdôležitejších 50 GB dát, má cenu 4,64 EUR/mesačne. A naviac, keďže sa dáta pred prenosom do dátového centra skomprimujú a zašifrujú na strane vášho PC, záloha v datacentre zaberie menej miesta a odšifrovať ju viete len vy.

Azure Backup používam pre svoj najcennejší lokálny disk môjho notebooku už viac ako rok.

Pridajte sa!

Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Microsoft Azure pre členov BizSpark , Microsoft  Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Microsoft Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Microsoft Azure Trial.

Nový nástroj pre tvorbu inštalátorov vo Visual Studiu, teraz so zľavou 20%

Slovenský startup unSigned prináša na trh nový nástroj Visual & Installer pre vytváranie NSIS a Inno Setup inštalátorov priamo z Visual Studia.
Ide o rozšírenie (extension) pre Visual Studio 2005, 2008, 2010, 2012, 2013 a 2015, ktoré umožňuje pracovať so Setup projektmi (inštalátormi) priamo v IDE, čím získavate všetky výhody Visual Studia spolu s vlastnosťami týchto inštalačných systémov.

Kľúčové vlastnosti:

 • Nové typy projektov: NSISProject icon NSISProject a InnoSetupProject icon InnoSetupProject
 • Plná integrácia do IDE Visual Studia
 • Pracuje s Visual Studiom 2005, 2008, 2010, 2012, 2013 a 2015
 • Zostavenie (Build) inštalátorov priamo s inými typmi projektov (C++/.NET, ...)
 • Vlastnosti projektu (Project properties) pre NSISProject a InnoSetupProject
 • Zvýrazňovanie syntaxe (Syntax highlighting)
 • IntelliSense - dopĺňanie slov (Complete Word)
 • IntelliSense - parametre (Parameter Info)
 • IntelliSense - rýchle info (Quick Info)
 • Navigácia v skripte (Navigation Bars)
 • Kompletné prepojenie so zostavením riešenia (solution build)
 • Rýchle skoky z okna chýb (Error List)
 • Funkcia Choď do (Go To)
 • Rady a tipy pre písanie skriptov
 • Optimalizácia kódu
 • Otváranie súborov (Go To file)
 • IntelliSense - Kúsky kódu (Code Snippets)
 • Vytváranie vlastných Kúskov kódu
 • Regióny (schovávanie kódu - Outlining)
 • Rozpoznávanie plug-inov (iba NSISProject icon NSISProject)
 • Plná podpora pre verziovacie systémy (SVN, GIT, ...)
 • Dynamická nápoveda
 • Kompatibilita medzi všetkými verziami Visual Studia
 • Dizajnér pre MessageBox-y
 • Konvertovanie VS Setup projektov (.vdproj) do NSIS alebo Inno Setupu!

Na stránke produktu www.visual-installer.com nájdete ďalšie informácie vrátane plnohodnotnej Trial verzie.

Neprehliadnite!

V spolupráci so spoločnosťou Microsoft sme pripravili kampaň pre slovenských a českých záujemcov.
Každý kto si zakúpi komerčnú licenciu produktu do 30. 4. 2015, môže získať dodatočnú zľavu 20%! Stačí pri nákupe zadať kód MSDN-VYVOJARI.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
unSigned, s. r. o.

BizSpark pre Open Source startupy

 Program BizSpark pomáha startup-om, firmám do 5 rokov a rodiacim sa projektom. Má viac ako 100 tisíc aktívnych startup-ov. Pre Open Source startupy zapojené do BizSparku je viac ako zaujímavý cloud benefit, t.j. predplatené cloudové služby Microsoft Azure (nie je potrebná ani platobná karta). Microsoft Azure je univerzálna platforma pre prevádzku infraštruktúry a aplikácií v dátových centrách. Bezplatný cloudový benefit BizSpark-u v hodnote 150 USD mesačne (750 USD pre celý 5členný tím), umožní začínajúcej firme do niekoľkých minút naštartovať aplikáciu v dátovom centre aj na platforme Linux s podporou širokej palety OpenSource softvéru.

 

 Pri prenájme virtuálneho servera v Microsoft Azure nepotrebuje startup v BizSpark-u žiadne investičné náklady. Začínajúci projekt má na výber rôzne technologické variácie, ako napr. Linux server s PHP a mySQL alebo Python s MongoDB atď. Pre ilustráciu, BizSpark kredit na cloudové služby vystačí na plnú prevádzku dvoch virtuálnych serverov, alebo na prenájom úložného priestoru 5 TB, na prevádzku automaticky škálovanej výkonnej webovej aplikácie, či na "back-end" mobilných služieb Windows Phone, Android, iOS mobilné aplikácie. Variácie využitia kreditu na cloudové služby sú široké a zahŕňajú ľubovoľné platformy ako aj geografické lokácie. ( , napr. servery priamo v USA, bez nutnosti zakladať firmu evidovanú v Spojených štátoch).
 Najambicióznejšie startup projekty „postavené“ na cloude s jasným obchodným modelom si naviac môžu “siahnuť” na Microsoft Azure benefit v hodnote 60 tisíc USD na jeden rok. Takéto jednoročné veľké kreditovanie cloudových služieb umožní maximálnu, globálnu, akceleráciu projektu, pretože pokryje nielen produkčné prostredie, ale aj záťažové testovanie, vývojové prostredie v datacentre a validáciu rôznych architektúr bez dodatočných investícií.

Aké podmienky musí spĺňať startup uchádzajúci sa o vstup do BizSpark-u?
- firma (s.r.o., a.s.) alebo živnostník  podnikajúci menej ako 5 rokov
- tvorba a monetizovanie vlastného softvéru a IT služieb
- príjmy nepresahujúce 1 milión dolárov ročne

Aký je postup na vstup do BizSpark-u?
 - prejdite jednoduchým procesom podrobne popísaným tu 
 - pridajte do tímu všetkých členov podľa tohto návodu 
 - bezplatne aktivujte pre každého člena tímu Azure podľa tohto návodu  
 - zúžitkujte, čo vám Azure ponúka pre nasadenie vášho Open Source projektu s návodmi pre Linux , MongoDB , mySql , .Node.js , PHP , Python , Ruby  a iné .

Využite hodnotný benefit Azure v BizSparku pre svoje projekty bežiace na Open Source platformách! 

 

Miro

Top IT Blogger - súťaž

Ako partner súťaže o TOP IT Bloggera,  ktorej už 3. ročník organizuje portál robime.it, by sme vám radi túto súťaž predstavili bližšie. Súťaž je určená pre ľudí, ktorí majú chuť a potrebu písať, šíriť svoje myšlienky a skúsenosti a nechcú riešiť vlastný web a propagáciu, alebo chcú rozšíriť rady svojich už existujúcich čitateľov.

Zároveň chceme podporiť tých, ktorí majú pred písaním určitú obavu alebo si myslia, že písanie nie je pre nich. Jedna z vecí, ktorú vyzdvihujú naši súčasní blogeri je zistenie, že písanie nie je také náročne ako si pôvodne mysleli a že dlhšie trvá odhodlať sa k písaniu ako napísať samotný článok.

Súťaž trvá do 31. marca 2015. Vyhrá ten, kto napíše články, ktoré dosiahnú najvyššiu čítanosť.

Každému blogerovi naviac poskytujeme pri písaní článku pomoc, či už sa jedná o výber témy, korektúry, štylizáciu a formátovanie, nestranný názor na článok a propagáciu článku na Facebooku.

Ako inšpiráciu na možné témy uvádzame:

 • Všetko, čo pomôže zorientovať sa na trhu práce, pripraviť sa na zmenu, byť úspešným pri hľadaní zaujímavej práce.
 • Rady pre kontraktorov alebo začínajúce firmy.
 • Informácie pre juniorov – prvá práca, aké mám možnosti, kde môžem byť za 5 rokov?
 • Trendy / Ktorým smerom rozvíjať svoje odborné znalosti?
 • Rady a tipy. Čo sa osvedčilo?
 • Rôzne “war stories” / Skúsenosti z projektov.
 • Príbehy z profesionálneho života.
 • Zaujímavé projekty z technologického prostredia.
 • Sú IT ľudia iní? V čom?
 • Spájanie dvoch svetov: IT a ostatní.
 • Podpora startupovej komunity
 • Svet internetu a sociálnych sietí, uplatnenie technológií v praktickom živote.
 • Vývoj, marketing a predaj aplikácií.

Prečítajte si pre inšpiráciu naše články.

Aké ceny môžeš vyhrať?

1. cena - Tablet Samsung Galaxy Tab  - pre najčítanejšieho bloggera Top IT Blogger - venuje Accenture

2. cena - telefón Nokia Lumia 730 Dual SIM - za odporúčenie bloggera - venuje Microsoft

O aké ceny sa žrebuje?

 • Každý blogger bude zaradený do žrebovania o následujúce ceny:
 • 1x voucher v hodnote 120 Euro na vzdelávací kurz podľa vlastného výberu www.it-academy.sk
 • 1x voucher na vzdelávací kurz podľa vlastného výberu TimeManagement.sk
 • 3x GPS navigácia Sygic
 • 3x kniha podľa vlastného výberu v hodnote 15 Euro z internetového kníhkupectvá Martinus.sk
 • 3x predplatné časopisu PC Revue
 • 3x Azure Pass venuje Microsoft
 • 25x Office 365 venuje Microsoft

Partneri súťaže:

 

     

  

 

Viac informácii nájdete: http://robime.it/top-blogger/

Priebeh súťaže môžete sledovať na fb.com/robimeit.

Séria technických webinárov o Microsoft Azure

Pripravili sme pre vás sadu technických webinárov zameraných na cloud prezentovaných stredoeurópskymi špecialistami na Microsoft Azure. Všetky sú v angličtine, bezplatné, s možnosťou zúčastniť sa ich "live" alebo po čase si pozrieť záznam z nich.

1. Building Applications in the Microsoft Cloud (k dispozícii záznam)

2. Scaling applications on Azure (12.3.2015 12:00 - 13:00)

3. Azure SQL IaaS vs. Paas (19.3.2015 12:00 - 13:00)

4. Migrating solution to Azure (26.3.2015 12:00 - 13:00)

5. Azure Storage services (2.4.2015 12:00 - 13:00)

Vidíme sa online :-)

Miro

E-kniha "Microsoft Azure Essentials: Fundamentals of Azure" zadarmo na stiahnutie

Do knižnice anglických "free" e-kníh na MVA pribudla vo februári kniha "Microsoft Azure Essentials: Fundamentals of Azure", ktorá je aktualizovaným úvodom do širokého spektra Azure služieb pre vývojárov aj IT špecialistov. Nájdete v nej konceptuálny pohľad na Azure aj praktické návody "how-to" pre sedem kľúčových Azure služieb a popisuje použitie nástrojov na správu Azure.

Kapitoly:
Introduction
Getting started with Azure
Azure Websites and Azure Cloud Services
Azure Virtual Machines
Azure Storage
Azure Virtual Networks
Databases
Azure Active Directory
Management Tools (vrátane CLI pre Linux)
Business Cases

Sťahujte, čítajte, skúšajte!

Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Microsoft Azure pre členov BizSpark , Microsoft  Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Microsoft Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Microsoft Azure Trial.

Pozvánka na komunitnú konferenciu MS Fest Bratislava

Radi by sme vás pozvali na komunitnú konferenciu MS Fest v Bratislave 13. a 14. marca na FIIT STU, ktorá sa tento rok bude konať po ôsmich úspešných ročníkoch v Čechách prvýkrát aj na Slovensku. Využite možnosť stretnúť sa so spičkovými vývojármi, IT odborníkmi, MVP a MSP zo Slovenska a Čiech. Môžete sa tešiť na dva dni plné technického obsahu, pričom vstup je ZDARMA.

Chcete zostať v obraze, získať nové vedomosti a naviazať nové kontakty? My tiež. Preto sme na MS Fest pozvali radu špičkových profesionálov zo sveta IT venujúcich sa Cloud-u, vývoju mobilných aplikácií a webov, a tiež mnohým iným oblastiam, ktorí vás vo svojich prezentáciach zoznámia s najnovšími trendami vo svojich odboroch.

Konferencia MS Fest sa bude konať 13. a 14. marca na Fakulte informatiky a informačných technlógii STU v Bratislave. Ďalšie informácie a program nájdete na oficiálnej stránke konferencie.

Kapacita konferencie je obmedzená a preto využite túto príležitosť a zaregistrujte sa práve teraz na http://www.ms-fest.cz/sk/bratislava/registracia .

 

Těšíme se na Vás

Organizační tím MS Fest

Nová e-brožúra "Vývoj interaktívnych webových aplikácií s využitím technológie ASP.NET MVC"

Do našej MSDN knižnice bezplatných kníh pribudla nová e-brožúra od Ľ.Lacka zameraná na ASP.NET MVC. MVC (Model View Controller) je typ aplikačného rámca, ktorý umožňuje dôslednejšie oddelenie aplikačnej logiky od prezentačnej vrstvy. Architektúra MVC pozostáva z troch komponentov – Model, View, Controller, pričom výhodou je, že zmena ktoréhokoľvek z nich má len minimálny vplyv na ostatné, preto sa využíva hlavne v rozsiahlych a zložitých systémoch. Publikácia je koncipovaná prakticky, na vyskúšanie cvičných príkladov zameraných na tvorbu vlastných ASP.NET MVC aplikácií.


Nájdete v nej tieto témy a návody:
- úvod porovnávajúci klasické ASP.NET aplikácie s ASP.NET MVC aplikáciami
- vytvorenie cvičnej MVC aplikácie (katalógu aplikácií)
- vytvorenie dátového modelu nad Entity Framework
- vytvorenie Controller objektu
- vytvorenie View
- rozšírenie aplikácie o triedenie, filtrovanie, upload obrázkov...
- umiestnenie aplikácie do Azure Websites
- prílohy - návod na vytvorenie skúšobného účtu v Azure, stručný prehľad Razor syntaxe

Sťahujte, čítajte, skúšajte!

Miro

Vývoj univerzálnych aplikácií pre Windows 8.1 a Windows Phone 8.1

Univerzálny prístup k vývoju aplikácií pre Windows zariadenia (Tablety/PC a smartfóny) výrazne zrýchľuje a zjednodušuje vytváranie aplikácií spustiteľných zároveň na tabletoch/počítačoch a smartfónoch. Tento vývoj je súčasne predprípravou Vašej aplikácie na prechod na novú verziu Windows 10, ktorý bude jednotným systémom pre PC, notebooky, tablety, smartfóny, Xbox a IoT zariadenia. Základom tohto univerzálneho vývoja aplikácií je zjednotená množina “API-čiek“ tzv. Windows Runtime, na ktorej sú moderné aplikácie pre Windows zariadenia postavené. S príchodom verzií Windows 8.1 a Windows Phone 8.1 prišlo k nárastu prekryvu týchto API na viac ako 90%. Vzhľadom na isté rozdiely medzi zariadeniami nie je možné dosiahnuť prekryv 100% (napr. API na prácu s telefónnymi kontaktmi nemá význam v počítači/tablete).

Obr. 1. - Prekryv WinRT API

Nástroj Visual Studio vám poskytuje šablónu riešenia pre vytvorenie univerzálnej aplikácie. V rámci takéhoto riešenia môžete vytvoriť používateľské rozhranie unikátne pre daný typ zariadenia s využitím technológií XAML, HTML alebo DirectX, pričom zdieľaný kód/logiku aplikácie môžete naprogramovať v programovacích jazykoch C#, C++ alebo JavaScript.

Po naprogramovaní aplikácie môžete vytvoriť aplikačné balíčky, ktoré nahráte do Windows a Windows Phone obchodu a sprístupníte ich tak používateľom, resp. zákazníkom.

Benefitom takéhoto vývoja pre vás nie je len jeho zjednodušenie a zrýchlenie, no taktiež fakt, že vďaka univerzálnej aplikácií adresujete oveľa širšiu množinu používateľov a tak máte lepšiu možnosť na monetizáciu vašej aplikácie. Tento spôsob vývoja však prináša benefit aj pre vašich budúcich používateľov, nakoľko identita aplikácie je zdieľaná naprieč Windows aj Windows Phone obchodom. Zdieľaná identita znamená, že ak si používateľ zakúpi Vašu aplikáciu vo Windows obchode, je mu umožnené nainštalovať si ju aj na zariadenie Windows Phone bez nutnosti opätovnej platby (pri použití rovnakého Microsoft účtu). Toto zdieľanie môže zahŕňať aj nákup obsahu v rámci aplikácie.

V ďalších častiach tohto článku opíšeme ako začať s univerzálnym vývojom aplikáciíako vytvoriť z existujúcej Windows alebo Windows Phone aplikácie aplikáciu univerzálnu.

Univerzálny vývoj Windows aplikácií - ako na to?

Podmienkou univerzálneho vývoja aplikácií pre Windows zariadenia je adresovanie Windows Runtime. To znamená, že pri vývoji takejto aplikácie nie je možné využiť prístup s využitím Silverlight-u pre Windows Phone časť, ktorý je však pre vývoj samostatných aplikácií pre Windows Phone 8.1 stále dostupný.

Pre vývoj univerzálnych Windows aplikácií je potrebné nainštalovať si Visual Studio 2013 update 2 alebo vyššie. Postup založenia projektu univerzálnej aplikácie je nasledovný:

 1. Po otvorení VS kliknite na File (Súbor) => New Project (Nový projekt)
 2. Otvorí sa vám nové okno s názvom New Project (Nový projekt)
 3. V ľavej časti okna sa nachádza zoznam dostupných šablón. Vyberte si a rozkliknite váš preferovaný programovací jazyk, ďalej rozbaľte sekciu Store apps  a zvoľte Universal Apps (viď obr. 2).                                                                          Obr. 2. - Založenie nového univerzálneho projektu
 4. Na výber máte dve pred-vytvorené šablóny a síce Blank app (Prázdna aplikácia), ktorá je vhodná pre jednoduché jedno-stránkové aplikácie. Hub app, ktorá obsahuje tri stránky a Hub komponent(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/windows.ui.xaml.controls.hub.aspx).
  V rámci tejto šablóny resp. predvytvoreného projektu je vám k dispozicií navigačný „pomocník“ (helper) a taktiež tzv. „pozorovateľna kolekcia“ (Observable collection), za pomoci ktorej je možné dynamické naviazanie dát do rozhrania, t.z., že pri zmene dát na pozadí, sa táto zmena premietne aj do rozhrania. Založenie projektu s využitím Hub app šablóny sa odporúča pri vytváraní akejkoľvek aplikácie pozostávajúcej z viac ako jednej stránky. Taktiež je možné vytvoriť Knižničnú triedu (Class library) resp. Windows Runtime komponent, ktorých využitie sa predpokladá vo viacerých projektoch. Je tak možné izolovať funkcionalitu, ktorá sa využije vo viacerých aplikáciách.

Keďže sa v tomto príspevku venujeme tvorbe univerzálnych aplikácií a nie znovu-použiteľným komponentom, ukážeme si stavbu riešenia (solution) založeného s využitím Hub app šablóny a jazyku C#. Stavbu riešenia môžeme vidieť na obr. 3.

Obr. 3. - Zloženie riešenia univerzálnej aplikácie

Riešenie je rozčlenené na tri časti a síce časť obsahujúcu súbory pre Windows, časť obsahujúcu Windows Phone súbory a zdieľanú časť (Shared), do ktorej sa umiestňuje všetok spoločný kód, ktorý ideálne obsahuje celú biznis logiku.

Pre spustenie a debugovanie aplikácie je možné vybrať cieľový projekt a síce pravým klikom myši na daný projekt (Windows alebo Windows Phone) v Prehľade riešenia (Solution explorer) a vybraním možnosti Nastaviť ako spúšťaný projekt (Set as StartUp Project) obr. 4.

Obr. 4. - Nastavenie spúšťaného projektu

Pri delení kódu medzi projekty je dobré ponechať špecifickú funkcionalitu či už pre Windows, alebo Windows Phone v príslušných projektoch a neimplementovať špecifickú logiku v zdieľanej časti riešenia. Čo sa týka kódu grafického rozhrania, tu sa odporúča mať vždy samostatné súbory pre Windows a Windows Phone. Samozrejme je možné vytvoriť jednotné rozhranie, ktoré sa zobrazí správne aj na Windows aj na Windows Phone zariadeniach a teda netvoriť grafické rozhranie duplicitne, avšak jednotlivé komponenty GUI vo Windows a Windows Phone aplikácie sa vo veľa prípadoch do určitej miery líšia, a preto je vytvorenie zdieľaného grafického rozhrania triviálne iba pre tie najjednoduchšie aplikácie.

Pri delení kódu je možné využiť schopnosť jazyka C# definovať triedu naprieč viacerými fyzickými súbormi a síce prostredníctvom kľučového slova partial umiestneného pred definíciou triedy. Takto je v našom riešení označená napríklad trieda App.xaml.cs, ktorá slúži na inicializáciu aplikácie. Kód resp. metódy, ktoré sú relevantné aj pre Windows aj pre Windows Phone aplikáciu sa nachádzajú v zdieľanej oblasti a špecifický kód sa nachádza výhradne v rámci príslušných projektov. Ako sme napísali, dobrým zvykom je umiestňovať špecifický kód pre Windows a Windows Phone do príslušných projektov, avšak ak ide o malé odlišnosti v metódach využívaných v rámci Windows aj Windows Phone aplikácie (pár riadkov kódu), je možné využiť kompilačné podmienky. Tieto podmienky umožňujú vyčleniť kód určený pre Windows a Windows Phone. Tieto kompilačné podmienky sú  pre Windows #if WINDOW _APP a pre Windows Phone => #if WINDOWS_PHONE_APP a nachádzajú sa napríklad v súbore App.xaml.cs.

Pri súboroch zo zdieľanej oblasti je možné meniť aktuálny kontext, a to na Windows alebo Windows Phone. Toto prepínanie je znázornené na obr. 5.

Obr. 5. - Zmena kontextu

Pri zmene kontextu si môžete všimnúť zafarbovanie resp. zašednutie kódu v rámci kompilačných podmienok, kedy farebný kód sa vzťahuje k aktuálne zvolenému kontextu a šedý nie.

V krátkosti sme vám poskytli návod ako vytvoriť univerzálnu aplikáciu. Prístup univerzálneho vývoja aplikácií vám umožňuje do veľkej miery eliminovať  opakujúci sa kód prostredníctvom zdieľania kódu (zdieľanej časti aplikácie), no je nutné povedať, že exaktné členenie kódu je špecifické pre každú aplikáciu a pre každého programátora a neexistuje univerzálny prístup tohto členenia. Existujú iba pomôcky, ktoré vám pri členení kódu pomôžu.

V nasledujúcej časti ukážeme, ako zmeniť existujúci Windows 8.1 app/ Windows Phone 8.1 app projekt na univerzálnu aplikáciu

Upgrade existujúceho projektu na univerzálnu aplikáciu

Pri tomto upgrade ide v princípe o pridanie Windows Phone, resp. Windows projektu a zdieľanej časti do existujúceho riešenia. Predpokladom je existujúca Windows 8.1 alebo Windows Phone 8.1 aplikácia adresujúca Win RT. Zatiaľ čo sa vývoj pre Windows Phone s príchodom verzie 8.1 zmenil výraznejšie (možnosť adresovať Win RT APIs), pre Windows 8.1 táto zmena nebola taká výrazná. Preto ak máte modernú aplikáciu, ktorú ste programovali pre zariadenia so systémom Windows 8  a má význam túto aplikáciu portovať aj na mobilné zariadenia, odporúčame upgradovať projekt resp. aplikáciu najskôr na verziu 8.1 a následne vytvoriť z tohto projektu projekt univerzálnej aplikácie. Upgradovanie Windows aplikácie z verzie 8 na verziu 8.1 je veľmi jednoduché a pozostáva z nasledovných základných krokov:

 1. Pre každý prípad si zkopírujte Vaše riešenie do nového adresára, z dôvodu zálohy.
 2. Zmeňte cielenú verziu na verziu 8.1
 3. Opravte chyby týkajúce sa ciest k súborom, knižniciam a rozširujúcim SDK.
 4. Aktualizujte svoj kód tak, aby využíval nové API
 5. Podporujte Windows 8 verziu vašej aplikácia

Bližšie informácie k tejto téme môžete nájsť na nasledovnej webovej lokalite: http://msdn.microsoft.com/en-GB/library/windows/apps/dn263114.aspx

Samotná konverzia projektu na projekt univerzálnej aplikácie sa vykoná taktiež veľmi jednoducho a síce stačí v okne Solution Explorer kliknuť pravým tlačidlom na názov projektu. V zobrazenom kontextovom menu následne vyberte položku Add Windows Phone 8.1 v prípade, že konvertujete existujúcu Windows 8.1 aplikáciu, resp. Add Windows 8.1 v prípade, že konvertujete Windows Phone 8.1 aplikáciu (viď obr. 6). Samozrejme po tomto kroku musíte vhodne zvoliť zdieľané časti kódu a pre pridanú platformu prispôsobiť/vytvoriť používateľské rozhranie.

Obr. 6. - Pridanie projektu (platformy)

V tomto blogu sme sa snažili v jednoduchosti vysvetliť základy vývoja univezalných aplikácií pre Windows a Windows Phone. Pre ďalšie informácie ohľadom vývoja aplikácií pre tieto platformy vám odporúčame navštíviť stránku https://dev.windows.com/en-us alebo knižku Vývoj univerzálnych aplikácií Pre windows 8 a Windows Phone 8.1 od Ľuboslava Lacka.

Marek.

Nový MVA kurz na tému Azure v češtine pre IT špecialistov

Kurz je určený všetkým IT profesionálom, ktorých zaujímajú služby Microsoft Azure. Je rozdelený do jednotlivých modulov, s jedným úvodným a piatimi tématicky oddelenými, detailnejšími modulmi.

1. Úvod
- výhody využitia cloudu, typy cloudových služieb, prečo použiť hybridné riešenie, ponuka služieb Microsoft Azure, základné scenáre použitia
2. Azure virtuálne stroje
- teória virtuálnych strojov, portály pre správu Azure, tvorba virtuálnych strojov, práca s virtuálnymi strojmi, príprava SQL Server VM, príprava IIS Server VM, ceny Azure služieb a nástroje na stiahnutie
3. Azure workloads
- Azure SQL Database, Azure websites, Azure Active Directory
4. Virtuálne siete
- tvorba virtuálnej siete, tvorba doménového prostredia
5. Azure Storage
- práca s VHD, nahranie VHD do Azure
6. Riešenia hybridného cloudu
- site-to-site VPN, Azure backup, StorSimple, Azure Site Recovery, Azure a System Center


Kurz v MVA je (samozrejme) bezplatný a môžete ho absolvovať vtedy, keď sa vám to bude hodiť. Priamo zo svojho PC.

Nájdete ho na adrese http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/zaciname-s-microsoft-azure-a-hybridnim-cloudem .

 

Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Microsoft Azure pre členov BizSpark , Microsoft  Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Microsoft Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Microsoft Azure Trial.

Záznamy z webinárov pre startupy (v slovenčine)

V októbri a decembri som pre startupy pripravil a odprezentoval polhodinové webináre. Praktické, s krátkymi návodmi, nielen "prečo" ale aj "ako". S obsahom, ktorý môže startupom pomôcť naštartovať projekty s veľkou úsporou nákladov.

1. Získajte z BizSpark-u maximum (24.10.2014)
  - ako pridať do BizSpark tímu ďalších členov
  - využitie Azure benefitu pre mnoho účelov
  - postup aktivácie Azure v BizSpark-u
  - otázky a odpovede

2. Virtuálny server v Azure pre vývoj, testovanie, produkčnú prevádzku (4.12.2014)
  - vytvorenie virtuálnej siete v Azure
  - vytvorenie virtuálneho servera v Azure (na testovanie alebo produkčnú prevádzku)
  - scenáre aplikačný server+databázový server, klient+server
  - otázky a odpovede

Ak nestaviate riešenia na Windows-och, nezabudnite, že BizSpark  a Azure sú rovnako vhodné aj pre startupy zamerané na Linux , MongoDB , Python , Java , PHP  ... a ďalší Open Source softvér. Azure je multiplatformný a každý startup v BizSpark-u získava každý mesiac na každého z 5ich členov tímu 150 dolárový kredit na služby dátového centra, pričom je viac ako pravdepodobné, že tento kredit dokáže pri rozbiehaní projektu na dlhší čas pokryť všetky prevádzkové náklady.


Prezentácie a nahrávky webinárov nájdete na https://onedrive.live.com/?cid=554C44720A00CF6F&id=554C44720A00CF6F%21114 .

 

Miro

Viac príspevkov Ďalšia stránka »